1398/09/30
امام جمعه هریس:

شهدا و خانواده های آن ها عزیزترین قشر جامعه هستند

امام جمعه هریس گفت: شهدا و خانواده های آن هاعزیزترین قشر این جامعه هستند و باید به مقام شامخ این عزیزان ارزش فوق العاده ای قائل شد.

شهدا و خانواده های آن ها عزیزترین قشر جامعه هستند

حجت الاسلام قهرمان احمدی در دومین جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گفت: در تمام دنیا سپاس و قدردانی از افرادی که با جان و ایثار و غیرت خود  از ناموس و خاک کشور صیانت کرده اند قدر دانی می شود.

وی افزود: شهدا و خانواده های آن ها عزیزترین قشر این جامعه هستند و باید به مقام شامخ این عزیزان ارزش فوق العاده ای قائل شد.

حجت الاسلام احمدی ادامه داد: این فرهنگ از عصر پیامبر بعنوان یک اصل جا افتاده است و در همه زمان های ساری و جاری بوده و فرهنگ ایثار و شهادت در تمام جریانهای فکری حاکم است و فرق نمی کند از کدام جناح باشد.

امام جمعه هریس تاکید کرد : ترویج فرهنگ ایثار و شهادت باید در درون سازمان شکل گرفته و  نتیجه مثبت آن به بیرون سازمان انعکاس یابد و این نیازمند فعالیت همه جانبه است.


خروج